عصر امروز نوجوانان نساجی موفق شدند با 2 گل از سد حریف خود عبور کنند...