این دیدار از هفته دوازدهم عصر جمعه در زمین ورزشی متی کلای بابل برگزار شد...