هفت آبشار تیر کن در منطقه بند پی شرقی بابل واقع شده است...