دبیر فغانعلی رمضان پور به عنوان کمک مربی ایستگاه ورزش همگانی سالن سرداران انتصاب شد...