نمایندگان قائمشهر در مسابقات کاراته بین المللی مالزی خوش درخشیدند...