این پیاده روی خانوادگی در طول مسیر 6 کیلومتر و طی مدت زمان نود دقیقه انجام شد...