قهرمان المپیکی کشورمان از انجام حرکت سوم در مسابقات دو ضرب انصراف داد...