این پیاده روی باشکوه و پرنشاط خانوادگی چیزی نزدیک به 1 ساعت طول کشید...