رئیس هیأت بوکس قائمشهر و سرپرست هیأت بوکس استان از هر دو سمت خود استعفا کرد...