به سراغ سعید علینژاد دوچرخه سوار قائمشهری رفتیم و گفت و گویی با او ترتیب دادیم که در زیر می خوانید...