در حساس ترين بازى اين هفته در شيراز برق اين شهر به مصاف نفت مسجدسليمان صدرنشين اين رقابت ها مى رود...