در روز سه شنبه، ٣٠ آبان، هفته چهاردهم ليگ دسته اول با انجام ٩ بازى پيگيرى مى شود...