این مسابقات در شهر چولپان آتا قرقیزستان در حال برگزاری می باشد...