این دیدار در ورزشگاه شهید کریمی واسوکلای جویبار برگزار می شود...