این همایش بزرگ صبح جمعه در پارک جنگلی تلار برگزار شد...