این همایش پیاده روی با یاد جانباز لرستانی کشورمان امیر سید نورخدا موسوی برگزار شد...