محمدرضا مردانی و محمدرضا عابدیان قائمشهری های حاضر دراین رقابت ها بودند که نفرات برتر اوزان خود شدند...